India showing signs of ‘relative decoupling’ between GDP and emissions, says climate panelDe wereld heeft nog steeds de laatste kans om de gevaren van een klimaatafbraak af te wenden, maar landen met een “nu-of-nooit”-besluit moeten gezamenlijk worden genomen om te evolueren naar een koolstofarme economie en samenleving, de Verenigde Naties’ Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) op maandag. De uitstoot van broeikasgassen moet tegen 2025 een piek bereiken en kan in het huidige decennium bijna worden gehalveerd, voegde het panel eraan toe.

Het doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C en dit zou volgens de wetenschappers die het rapport schreven een onmiddellijke en forse vermindering van de emissies in alle sectoren vereisen.

Het laatste IPCC-rapport was het derde en laatste deel van de grondige evaluatie van klimaatwetenschap door het klimaatpanel, waarbij de input van duizenden wetenschappers werd gebruikt.

De gemiddelde jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen was tussen 2010 en 2019 op het hoogste niveau in de menselijke geschiedenis, maar het groeitempo is vertraagd, merkte het IPCC op, ook al waarschuwde het ernstig tegen zelfgenoegzaamheid.

In het rapport met de titel ‘Mitigation of Climate Change’ staat dat China en India meer dan 50% hebben bijgedragen aan de netto toename van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in 2010-2019 met respectievelijk 39% en 14%. Tegelijkertijd droegen de top 10 landen China, India, Indonesië, Vietnam, Iran, Turkije, Saoedi-Arabië, Pakistan, de Russische Federatie en Brazilië samen ongeveer 75% van de uitstoot van broeikasgassen bij.

Het rapport stelt: “op landenniveau is het beeld echter genuanceerder. Zowel India als China vertonen tekenen van relatieve ontkoppeling tussen BBP en emissies als gevolg van structurele veranderingen”.

In het IPCC-rapport staat ook dat sinds 2010 de kosten van zonne- en windenergie en batterijen aanhoudend zijn gedaald tot 85%. Een toenemend aantal beleidslijnen en wetten heeft de energie-efficiëntie verbeterd, de ontbossing verminderd en de inzet van hernieuwbare energie versneld.

IPCC stelde dat het beperken van de opwarming van de aarde grote transities in de energiesector vereist. Dit betekent een substantiële vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, wijdverbreide elektrificatie, verbeterde energie-efficiëntie en het gebruik van alternatieve brandstoffen (zoals waterstof).

“Het hebben van het juiste beleid, de juiste infrastructuur en technologie om veranderingen in onze levensstijl en gedrag mogelijk te maken, kan resulteren in een reductie van 40-70% in de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050. Dit biedt een aanzienlijk onbenut potentieel”, Priyadarshi Shukla, medevoorzitter van IPCC Working Groep 3, vermeld.

In opkomende economieën, zoals India, Brazilië, Turkije en Zuid-Afrika, is een hoog aandeel van transportgerelateerde koolstofemissies onder stedelijke huishoudens met een gemiddeld en hoog inkomen duidelijk, aldus het rapport. Wat de mitigatiestrategie betreft, zei IPCC dat klimaatsamenwerking, door technologische verandering en financiering te bevorderen, economische voordelen kan opleveren, zowel in grote opkomende economieën als China en India.

Onder verwijzing naar het transportsysteem van Kolkata, zei IPCC dat de vraag een belangrijke drijfveer is voor het energieverbruik en de uitstoot, omdat verminderde reistijdkosten door het delen van activa (bijvoorbeeld een voertuig) kunnen leiden tot een toename van de uitstoot, maar een hoog niveau van voertuigdelen zou kunnen verminderen negatieve effecten die hiermee gepaard gaan. Het rapport zei dat Kolkata, dat maar liefst 12 verschillende vormen van openbaar vervoer heeft die naast elkaar bestaan, middelen van mobiliteit biedt aan zijn 14 miljoen burgers.

In het rapport van werkgroep II van het IPCC met de titel ‘klimaateffecten, aanpassing en kwetsbaarheid’, uitgebracht in februari 2022, werd India genoemd als een van de landen die economisch het meest worden geschaad door klimaatverandering.

IPCC had gewaarschuwd dat de belangrijkste verwachte effecten van klimaatverandering in de landbouw- en voedselsector een afname van de visserij, aquacultuur en gewasproductie zijn, met name in Zuid- en Zuidoost-Azië, een afname van de veeteelt in Mongolië en veranderingen in gewassen, landbouwsystemen en akkers in bijna alle regio’s met negatieve gevolgen voor de voedselzekerheid.

De Overeenkomst van Parijs van 2015 heeft tot doel de wereldwijde temperatuurstijging ‘ver onder’ 2° Celsius te houden ten opzichte van pre-industriële tijden (in 1850 en 1900), terwijl ernaar wordt gestreefd deze te beperken tot 1,5° Celsius. Wetenschappers hebben gewaarschuwd dat er onmiddellijk maatregelen worden genomen om de temperatuurstijging in te dammen.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *